Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Samenvatting

 1. Als we met elkaar afspraken hebben gemaakt en we akkoord zijn, hebben we een overeenkomst met elkaar afgesloten. De prijzen zoals vermeld in de offerte gelden.
 2. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doe ik mijn best om het gewenste resultaat te bereiken.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor zaken die plaatsvinden als gevolg van mijn coaching of training. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en daden.
 4. Voor coaching gelden de volgende termijnen voor het afzeggen van een afspraak:
  _ Afzeggen tot 2 werkdagen voor de afspraak: geen kosten.
  _ Afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak: 100% van de kosten.
 5. Annuleren doe je telefonisch.
 6. Bij overmacht gaan we samen kijken hoe we het oplossen, maar dit zijn de uitgangspunten.
 7. Ik kan een gesprek annuleren zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.
 8. De eigendomsrechten van alle documenten en andere materialen die je ontvangt blijven bij mij of bij degene van wie de rechten zijn.
 9. De betalingstermijn is 14 dagen met een boete bij overschrijding hiervan.
 10. Als je met een kortingsaanbieding wilt deelnemen, dan moet het geld voor de in de aanbieding genoemde datum binnen zijn. Anders geldt de aanbieding niet meer.
 11. Als je als opdrachtgever je (betalings)verplichtingen niet nakomt, kan ik de overeenkomst opzeggen.
 12. Ook als één van ons in surseance komt of failliet wordt verklaard, kan de andere partij de overeenkomst opzeggen.
 13. Ik hanteer een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat ik niets wat tijdens een coachingssessie wordt gezegd aan anderen vertel, ook niet aan het bedrijf dat de coaching betaalt, behalve als jij daar toestemming voor geeft.
 14. Als we een conflict hebben, proberen we dat eerst in overleg op te lossen eventueel met hulp van een mediator. Pas in het uiterste geval gaan we naar de rechter.

Algemeen

Jendayi.nl valt als onderdeel onder de bedrijfsnaam van Coaching praktijk E.J. van der Wal*

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

 1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching opdracht heeft gegeven om diensten te verlenen.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching, maar niet uitsluitend coaching of training.
 3. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die hieruit voortvloeien en verband mee houden. Dit in de ruimste zin van het woord.
 4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching voor het verlenen van diensten.
 5. Training: Elke activiteit waarbij Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching met een groep deelnemers aan een bepaald onderwerp werkt.
 6. Individuele training: Een training waarbij deelnemers zich individueel kunnen inschrijven.
 7. In Company training: Een training waarbij Opdrachtgever Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching inhuurt om aan werknemers van opdrachtgever een training te verzorgen.

2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes van Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching zijn vrijblijvend en gelden 14 werkdagendagen (tenzij anders aangegeven). Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching is alleen gebonden aan een offerte als Opdrachtgever de offerte binnen de gesteld termijn en zonder voorbehoud of wijziging aanvaardt. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand als de Opdrachtgever de offerte aanvaardt zonder voorbehoud en zonder wijzigingen.
 3. Aanvaarding gebeurt door ondertekening van de offerte,door het accepteren van de offerte via een bevestiging per e-mail, inschrijven digitaal via www.jendayi.nl, of via een inschrijfformulier op papier of digitaal.
 4. Annuleren van een overeenkomst moet telefonisch binnen 14 werkdagen na het ondertekenen van de overeenkomst of het inschrijven van een opleiding of workshop online op www.jendayi.nl.
 5. De inhoud van de offerte geldt na aanvaarding hiervan door Opdrachtgever als overeenkomst.
 6. Bij een training/coaching/workshop komt de Overeenkomst tot stand door het invullen van het aanmeldformulier/inschrijfformulier (meestal, maar niet uitsluitend, via internet). Hierbij geldt de informatie op het inschrijfformulier als offerte.

3. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en Overeenkomsten waarbij Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching diensten aanbiedt of levert.
 2. Deze voorwaarden gelden ook voor elke Overeenkomst waarbij Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching derden inhuurt.
 3. Afwijking van deze voorwaarden zijn alleen geldig als dit schriftelijk tussen Opdrachtgever en Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching overeen is gekomen.
 4. Eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing behalve als Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching hier uitdrukkelijk schriftelijk mee in heeft gestemd.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden verklaard, zijn de overige voorwaarden gewoon van toepassing. Opdrachtgever en Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching zullen voor de betreffende bepalingen in overleg nieuwe afspraken maken.
 6. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele verlenging, aanvullende of vervolgopdrachten van Opdrachtgever bij Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching.

4. Uitvoering overeenkomst / Inspanningsverplichting

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching tot een inspanningsverplichting waarbij deze gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met zorgvuldigheid en met het nodige vakmanschap.
 2. In alle gevallen waarin Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching dit nodig acht, kan hij bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door derden. Dit natuurlijk in overleg met Opdrachtgever.
 3. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Wanneer Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 5. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door uitvoering van de Overeenkomst.

5. Annulering

 1. Afzeggen van een coachingsafspraak of healing kan kosteloos tot 5 werkdagen van tevoren per e-mail. Bij afzegging tot 2 werkdagen (per e-mail) van tevoren wordt 33% van de kosten in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 2 werkdagen (per e-mail en SMS), worden alle kosten van het coachingsgesprek in rekening gebracht.
 2. Afzeggen van een workshop kan kosteloos tot 5 werkdagen van tevoren per e-mail. Bij afzegging tot 2 werkdagen (per e-mail) van tevoren wordt 33% van de kosten in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 2 werkdagen (per e-mail en SMS), worden alle kosten van het coachingsgesprek in rekening gebracht.
 3. Afzeggen van een Training kan kosteloos tot 3 weken van tevoren per e-mail. Bij afzegging tot 5 werkdagen van tevoren (per e-mail) wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 5 werkdagen (per e-mail en SMS) wordt 100% van de kosten van de training in rekening gebracht.
 4. Het annuleren van een In-Companytraining kost 10% van de kosten tot 6 weken van tevoren. Bij annulering tot 2 weken van tevoren wordt 50% van de kosten gerekend. Bij annulering binnen 2 weken voor de start van de Training wordt 100% van de kosten gerekend.
 5. Het naar beneden aanpassen van het aantal Deelnemers bij een In-Company Training kan kosteloos tot 5 werkdagen voor de Training. Meer deelnemers opgeven voor de Training kan in overleg met Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching tot vlak voor de Training.
 6. Het vervangen van een Deelnemer aan een Training kan altijd kosteloos.
 7. Een e-coachingstraject kan per maand opgezegd worden (per e-mail).
 8. Als een Deelnemer niet komt opdagen op een afspraak voor een coachgesprek of training, dan wordt dit gezien als annulering.
 9. Het uitstellen van een Training of coachingsafspraak wordt gezien als annulering.
 10. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching kan een Training of coachgesprek tot 24 uur van tevoren annuleren zonder dat hierdoor recht op annulering of schadevergoeding ontstaat. Dit zal Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching alleen doen als er echt geen andere mogelijkheid is.

6. Tarieven en betaling

 1. In de Overeenkomst worden de van toepassing zijnde tarieven genoemd.
 2. Deze tarieven zijn zonder reiskosten en andere kosten die voor Opdrachtgever gemaakt dienen te worden.
 3. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching heeft het recht om deze tarieven bij langdurige trajecten (langer dan 6 maanden) tussentijds in overleg met Opdrachtgever aan te passen aan de gewijzigde prijsindex of wegens overheidsmaatregelen.
 4. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
 5. Betaling van deelname aan een Training dient plaats te vinden voordat de Training begint. Een speciale aanbieding geldt deze tot de genoemde datum in de aanbieding en de betaling moet ontvangen zijn voor de in de aanbieding genoemde datum. Indien niet aan deze betalingstermijn wordt voldoen, vervalt het recht op de aanbieding en geldt de reguliere prijs. Hiervoor wordt een nieuwe factuur gestuurd.
 6. De betaling dient te geschieden zoals in de Overeenkomst is afgesproken en zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook.
 7. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente.
 8. De betaling van Opdrachtgever dient steeds als eerste ter betaling van verschuldigde rente en kosten. Daarna als betaling van de facturen die het langst open staan, ook al vermeldt Opdrachtgever anders.
 9. Indien Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching invorderingsmaatregelen treft tegen een Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten hiervan voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn voor de inschakeling van onder andere maar niet uitsluitend deurwaarders, incassobureaus en advocaten en worden gesteld op minimaal 15% van de opeisbare som.

7. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van materialen die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verstrekt, blijven bij Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching.
 2. Opdrachtgever en Deelnemer mogen de materialen niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij hiervoor schriftelijk (of per e-mail) toestemming is gegeven.
 3. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching mag de tijdens de uitvoering van de Overeenkomst opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij mag hij geen vertrouwelijke informatie bij derden terecht laten komen. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat de informatie niet te herleiden is naar een individuele Deelnemer.

8. Beëindiging overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen.
 2. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching kan de overeenkomst ook direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen als Opdrachtgever niet aan zijn andere verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst voldoet en Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching heeft schriftelijk of per e-mail de Opdrachtgever hieraan herinnert.
 3. Zowel Opdrachtgever als Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching kunnen de Overeenkomst direct en zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk opzeggen indien één van beide partijen in surseance van betaling terecht komt, in staat van faillissement is verklaard of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen.

9. Geheimhouding

 1. Als de wet niet anders voorschrijft, is Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van Opdrachtgever krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan Opdrachtgever aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.
 2. De coachings- en trainingssessies zijn vertrouwelijk van aard. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching zal daarom nooit de inhoud van de sessies of de prestaties van de Deelnemers met anderen delen. Ook niet met Opdrachtgever, anders dan na toestemming van de Deelnemer.

10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching is Nederlands recht van toepassing. Ook als de deelnemer in een ander land woonachtig is.
 2. Indien Opdrachtgever of Deelnemer en Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching een conflict hebben voortvloeiend uit de overeenkomst zijn zij verplicht om dit verschil eerst in overleg op te lossen eventueel met het gebruik van mediation.
 3. Indien het niet lukt om het conflict onderling op te lossen is de bevoegde rechtelijke instantie waar Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

11. Aansprakelijkheid

 1. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching is alleen aansprakelijk tegenover Opdrachtgever of Deelnemers indien er sprake is van een ernstige toerekenbare tekortkoming. Dit is het geval als Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching niet de benodigde zorgvuldigheid en deskundigheid betracht bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Coachee gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering.
 3. Als er om een of andere reden geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching beperkt tot het bedrag van de opdracht waarvoor de aansprakelijkheid geldt met een maximum van € 5.000.
 4. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 5. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld. Ook niet als deze is veroorzaakt door ernstige tekortkomingen van deze derden. In geval van schade is Opdrachtgever verplicht om eventueel ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en de schade op hen te verhalen.
 6. Als Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens dan is Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching helemaal niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.
 7. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching zal deelnemers geen opdrachten geven of dingen laten doen waardoor ze zichzelf in bedreigende situaties begeven. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching is daarom ook niet aansprakelijk te stellen voor enig letsel dat Deelnemers oplopen.
 8. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dat wat Deelnemers na een Training met de opgedane kennis en ervaring doen.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching.
 10. Coaching Praktijk E.J. van der Wal Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet laten doorgaan van een Training of coach gesprek.
 11. Indien een ontstane schade niet binnen een jaar na het ontdekken hiervan door Opdrachtgever over Coachee wordt gemeld, kan hierop geen aanspraak meer worden gemaakt voor schadevergoeding.